Grundläggande vux

Kurser:

Hem- och konsumentkunskap - grund

Ämnet behandlar vardagslivet: individens hushållning, boende, privatekonomi, fritid, konsumtion, omsorg om miljön, sociala sammanhang samt hälsa och välbefinnande. Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om arbetsuppgifter, ekonomi och konsumtion i hemmet och vardagen. Undervisningen syftar vidare till att eleven utvecklar förståelse för vilka konsekvenser de dagliga valen och handlingarna i hemmet och på fritiden får för människa, samhälle och natur. Ämnet utgår från perspektiven hälsa, resurshushållning, kulturella erfarenheter och företeelser samt jämställdhet.

Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att värdera och hantera information och reklam som riktar sig till hushållet och därigenom ges ökad beredskap att fatta välgrundade beslut i frågor som rör verksamheterna där. Undervisningen ska också bidra till att eleven utvecklar kunskaper om privatekonomi, planering, sparande, krediter och lån samt om konsumentens rättigheter och skyldigheter.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskap om, och ges möjlighet att reflektera över, sambandet mellan jämställdhet och arbetsfördelningen i hemmet. Undervisningen ska även ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om kulturella och historiska variationer och traditioner i olika hushåll när det gäller verksamheter, livsstilar och relationen mellan människor.

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar sin förmåga att använda språkliga och matematiska färdigheter i konkreta och meningsfulla sammanhang som är förankrade i elevens egna erfarenheter och upplevelser. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förtrogenhet med ämnets centrala typer av texter, uttryck och begrepp samt förmågan att ta ställning till muntlig och skriftlig information och budskap från olika källor och medier.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • beskriva, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet och vardagen,
  • reflektera över konsumentens rättigheter och skyldigheter och 
  • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i hemmet och vardagen, utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och hållbar utveckling. 

Kurskod: GRNHEM2

Poäng: 50

Anordnare

    • Motala - Komvux
    • Traditionell
    • mer