Samhällsvetenskap

Kurser:

Internationella relationer

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
ha kunskap om olika former av organiserat samarbete mellan länder, regioner och organisationer inom Norden, Europa och världen samt kunna se samband mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen

kunna förstå hur mål och medel samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik

kunna beskriva och analysera orsaker till och följder av konflikter inom och mellan länder

ha kunskap om begreppet etnicitet samt förståelse för olika kulturers värdesystem

ha kunskap om och kunna tillämpa de grundläggande internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Kurskod: SH1204

Poäng: 50

Anordnare

    • Finspång - Vuxenutbildningscentrum
    • Traditionell
    • mer