Naturvetenskap

Kurser:

Fysik 3

Kursen fysik 3 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Rörelse och krafter

  • Fördjupad behandling av kraft och rörelse, till exempel rörelse med luft- och vätskemotstånd, stötar i två dimensioner, rörelsemängdsmoment och rotationsrörelse.
  • Fördjupad behandling av harmonisk svängning med tillämpning inom till exempel dämpad svängningsrörelse, elektriska växelspänningskretsar eller radiokommunikation.
  • Fördjupad behandling av vågrörelse med tillämpning inom till exempel akustik, rörelser i jordskorpan, vattenvågor och elektromagnetiska vågor.
  • Den speciella relativitetsteorin och orientering om den allmänna relativitetsteorin.
  • Materia och material

  • Fortsatt behandling av våg-partikeldualismen, till exempel partikel i låda, tunneleffekten, Heisenbergs obestämdhetsrelation, endimensionella tidsoberoende Schrödingerekvationen, kvanttal och Pauliprincipen.
  • Fasta materials optiska och elektriska egenskaper som konsekvens av elektronernas energistruktur.
  • Tillämpningar av kvantfysik och fasta tillståndets fysik inom till exempel laser, halvledarelektronik och modern materialteknik.
  • Partikelmodell för ideala gaser och samband mellan mikroskopiska och makroskopiska egenskaper hos dessa.
  • Modellering och simulering

  • Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används för att fördjupa och tillämpa valfritt område på en problemställning med anknytning till fysik.
  • Fysikens arbetssätt och matematiska metoder

  • Betydelsen av experimentellt arbete, matematik och simuleringar för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering.
  • Planering och genomförande av experimentella och numeriska undersökningar samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Bearbetning och utvärdering av data och resultat.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Kurskod: FYSFYS03

    Poäng: 100

    Anordnare

      • Motala - Komvux
      • Distans
      • mer