<< Tillbaka

Lantbruksdjur 2

Kursen lantbruksdjur 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Lantbruksdjurs exteriör och exteriörbedömning.
 • Lantbruksdjurs närmiljö.
 • Förebyggande djurhälsa.
 • Produktionssjukdomar.
 • Uppfödning av lantbruksdjur.
 • Reproduktion och avel av lantbruksdjur.
 • Förlossningsproblem.
 • Arbetsuppgifter

 • Stallturer för kontroll av närmiljö, brunst, djurbeteende och djurhälsa.
 • Utarbetande av skötselplaner. Bedömning av hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras och organiseras. Genomförande av arbetsuppgifter med utgångspunkt från upprättad plan och aktuell situation.
 • Planering av och arbete med dagliga rutiner i djurstallar.
 • Hantering av lantbruksdjur i normalt förekommande arbetsmoment.
 • Förebyggande hälsoarbete samt vård av sjuka och skadade djur.
 • Skötsel av betes- och hagmarker.
 • Foderinventering, foderanalys, foderstatsberäkning och planering av utfodringsstrategier.
 • Funktionskontroll, service och underhåll av teknisk utrustning.
 • Produkter från lantbruksdjur, produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
 • Arbete med journalföring.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med djurskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med djurhållning.
 • Kurskod: LANLAN02

  Poäng: 100

  Anordnare