<< Tillbaka

Lantbruksdjur 1

Kursen lantbruksdjur 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende samt förmåga att utföra arbetsuppgifter.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Lantbruksdjurs foderbehov samt foderkvalitet, fodermedel och näringsinnehåll i foder.
 • Lantbruksdjurs vattenbehov samt vattentillgång och vattenkvalitet.
 • Olika lantbruksdjur, raser och rasegenskaper.
 • Lantbruksdjurs miljö, till exempel stallar, beteshagar och rasthagar.
 • Lantbruksdjurs hälsa och sjukdomar.
 • Arbetsuppgifter

 • Stallturer för tolkning av djurs utseende och beteende.
 • Arbete med dagliga rutiner i djurstallar samt hantering av lantbruksdjur med hänsyn tagen till god djuretik.
 • Utfodring och foderhantering.
 • Mjölkning och skötsel av mjölkanläggningar.
 • Skötsel av djur vid förlossning samt skötsel av unga och växande djur.
 • Förebyggande hälsoarbete samt vård av sjuka och skadade djur.
 • Skötsel, underhåll och daglig tillsyn av stallar, inredning och teknisk utrustning.
 • Skötsel av beten och rasthagar.
 • Hantering av produkter.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med djurskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med lantbruksdjur, till exempel djurskyddslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, miljölagstiftning och livsmedelslagstiftning.
 • Kurskod: LANLAN01

  Poäng: 100

  Anordnare