<< Tillbaka

Marken och växternas biologi

Kursen marken och växternas biologi omfattar punkterna 1–2, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Mark, vatten och luft

 • Mark, mineral, berggrund, jordarter och jordmån.
 • Jordartsbildning och jordmånsbildande processer.
 • Jordarternas egenskaper.
 • Växtnäringsämnena och deras kretslopp.
 • Kolets kretslopp.
 • Markstruktur, markluft, dränering och markpackning.
 • Vattnets kretslopp, vattentillgångar och vattenmiljöer samt vattnets rörelser i marken och i landskapet.
 • Försurning i mark och vatten.
 • Klimat och väderlek.
 • Växter

 • Olika växtarter i olika utvecklingsstadier.
 • Grundämnen och kemiska föreningar i växter.
 • Växternas byggnad innefattande växtcellen, växtvävnader och växtens olika organ.
 • Vattnet i växten, vattenupptagning och vattentransport.
 • Fotosyntes, andning och energiomsättning hos växter.
 • Växtnäringsämnen, växtnäringsupptagning och växtnäringsämnenas funktion i växten.
 • Växters utvecklingsstadier samt de yttre och inre faktorer som styr och påverkar utvecklingen.
 • Växters pollinering och spridning. Biodlingens betydelse för växternas pollinering.
 • Växters egenskaper och ärftlighet.
 • Växtskador och deras orsaker, till exempel skador som uppkommer av skadedjur eller väderlek.
 • Mikrobiologi

 • Mikroorganismer, svampar, bakterier och övriga organismer av betydelse för markens näringsomsättning och kväveförsörjning.
 • Aeroba och anaeroba processer.
 • Mikroorganismer som är skadegörare på växter.
 • Kurskod: BIGMAN0

  Poäng: 100

  Anordnare