<< Tillbaka

Skogsskötsel 2

Kursen skogsskötsel 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skador på växande skog på grund av vind, snöbrott, frost och torka samt vilt, insekter och svampar.
 • Karttyper, planeringsunderlag och traktdirektiv för åtgärder i skogen. Upprättande och uppdatering av skogsbruksplaner.
 • Naturhänsyn och kulturmiljövård.
 • Planering och genomförande av beståndsanläggning, beståndsvård, beståndsavveckling, skogsgödsling och uttag av energiråvara.
 • Behov och effekter av olika typer av dikningsåtgärder.
 • Ståndortsegenskaper och bonitering.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler för olika skogsskötselåtgärder på kort och lång sikt.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med skogsskötsel.
 • Certifieringssystem inom skogsbruk.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.
 • Krav på standard för och underhåll av skogsbilvägar.
 • Kurskod: SKGSKO02

  Poäng: 100

  Anordnare