<< Tillbaka

Skogsskötsel 1

Kursen skogsskötsel 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom skogsproduktion.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Svenska trädslag samt deras egenskaper, ståndortskrav och användningsområden.
 • Begreppet ståndortsindex.
 • Vanliga skadegörare på växande träd.
 • Förebyggande åtgärder mot vanliga skadegörare på växande träd.
 • Grundläggande metoder för tolkning av skogsbruksplaner.
 • Röjning och uppföljning av röjningsarbete i olika typer av bestånd.
 • Markberedning och olika föryngringsmetoder.
 • Gallring och grundläggande metoder för uppföljning av gallring.
 • Grundläggande metoder för skogsuppskattning samt användning av skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.
 • Bonitering med höjdutvecklingskurvor.
 • Ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med skogsskötsel.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Certifieringssystem inom skogsbruk.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.
 • Kurskod: SKGSKO01

  Poäng: 100

  Anordnare