<< Tillbaka

Växtodling 2

Kursen växtodling 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på att upprätta och använda odlingsplaner.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av odlingsplaner och ekonomiska kalkyler. Bedömning av hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras samt organisation, planering och genomförande av arbetsuppgifter med utgångspunkt i den upprättade odlingsplanen och den aktuella situationen.
 • Försäljning och marknadsföring av odlade produkter.
 • Fältstudier för besiktning och uppföljning av grödornas utveckling samt bestämning av skördetidpunkt.
 • Tolkning av dikningskartor och åtgärder vid funktionsstörningar.
 • Lagring av skördade produkter.
 • Miljöhänsyn i samband med växtodling.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med växtodling och lagring av skördade produkter.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör växtodling, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och människors hälsa.
 • Biologisk grund

 • Tillväxtfaktorernas betydelse för växtval, tillväxt, odlingsplanering, skötsel och produktkvalitet.
 • Klimat, klimatförutsättningar och klimatets inverkan på odlingsresultatet.
 • Ogräs i olika utvecklingsstadier: hjärtbladsstadiet, utvecklat vegetativt stadium och blommande exemplar.
 • Växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
 • Växtföljder.
 • Olika sorter och deras egenskaper. Val av sorter beroende på användningsområde och odlingsförutsättningar.
 • Biologiska processer i samband med lagring.
 • Kurskod: ODLVÄT02

  Poäng: 100

  Anordnare