<< Tillbaka

Växtodling 1

Kursen växtodling 1 omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter och använda teknisk utrustning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Jordbearbetning med aktuell teknisk utrustning med hänsyn till olika jordars egenskaper.
 • Gödsling med aktuella maskiner och teknisk utrustning.
 • Ogräsinventering i fält samt planering av ogräsbekämpning.
 • Jordprovtagning för markkartering. Bedömning av resultat och växtnäringsberäkningar.
 • Fältstudier för besiktning och uppföljning av grödornas utveckling samt bestämning av skördetidpunkt.
 • Mekanisk ogräsbekämpning.
 • Skörd, transport och lagring.
 • Hantering av skörderester.
 • Skötsel av slåtter- och betesvallar.
 • Skötsel av diken.
 • Avläsning av väderprognoser.
 • Miljöhänsyn i samband med växtodling.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med växtodling.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör växtodling, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och människors hälsa.
 • Biologisk grund

 • Jordarter, jordmån och odlingsjordar.
 • Vatten, vattentillgångar, vattnets kretslopp, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 • Tillväxtfaktorernas betydelse för växtval, tillväxt, odlingsplanering, skötsel och produktkvalitet.
 • Bins ekologiska betydelse för odlingsresultatet.
 • Klimat, klimatförutsättningar och klimatets inverkan på odlingsresultatet.
 • Ogräs i olika utvecklingsstadier: hjärtbladsstadiet, utvecklat vegetativt stadium och blommande exemplar.
 • Vanliga växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
 • Olika grödor och sorter samt deras användningsområden.
 • Kurskod: ODLVÄT01

  Poäng: 100

  Anordnare