<< Tillbaka

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär

Kursen trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Arbetsuppgifter

 • Odlingsplanering och arbetsorganisation i samband med produktion av frilandsodlade grönsaker, frukt och bär.
 • Arbete med förökning och skötselåtgärder, såväl hantverksmässigt som med teknisk utrustning, till exempel ogräshantering, jordbearbetning, bevattning, marktäckning, gödsling, beskärningsåtgärder, skörd och lagring.
 • Provtagning av jord och växter för olika växtnäringsanalyser och jordbedömning. Bedömning av resultat och växtnäringsberäkningar.
 • Bedömning av och beslut om odlingsåtgärder och arbetsorganisation med utgångspunkt i växtslag, utvecklingsstadium och rådande förhållanden. Bedömning av resultat.
 • Produktkännedom, odlingsvärda produkter, kvalitetsbedömning och försäljningskanaler.
 • Effektivitet, lönsamhet och miljöpåverkan vid olika odlingssystem samt ekonomiska beräkningar, till exempel bidragskalkyler.
 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med produktion av grönsaker, frukt och bär.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör produktion av grönsaker, frukt och bär, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och människors hälsa.
 • Biologisk grund

 • Tillväxtfaktorernas betydelse för produktion av grönsaker, frukt och bär.
 • Ogräs, skadedjur och växtsjukdomar samt ekologiska samband och miljöhänsyn vid ställningstaganden om växtskyddsåtgärder.
 • Bins ekologiska betydelse för odlingsresultatet.
 • Biologiska processer vid hantering, förvaring och lagring av grönsaker, frukt och bär.
 • Miljöhänsyn i samband med odlingsåtgärder, till exempel vid gödsling, jordbearbetning och bevattning.
 • Kurskod: ODLTRR0

  Poäng: 100

  Anordnare