<< Tillbaka

Naturbruk

Kursen naturbruk omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Introduktion av naturbrukets verksamhetsområden

 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.
 • Arbetsuppgifter med hantering av växter eller djur samt dokumentation av genomförda arbetsuppgifter.
 • Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och landskapsvård samt naturupplevelser.
 • Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.
 • Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.
 • Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt perspektiv.
 • Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning och skogsskötsel.
 • Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifter inom naturbruk med användning av handredskap och teknisk utrustning.
 • Materialkunskap, materialval och materialanvändning när arbetsuppgifter utförs.
 • Underhåll av handredskap och teknisk utrustning.
 • Arbetsuppgifter med utgångspunkt från handböcker och instruktioner.
 • Körning av basmaskin.
 • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

 • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och skyddsronder.
 • Första hjälpen.
 • Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet.
 • Brandskydd, brand och brandbekämpning.
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar.
 • Funktions- och säkerhetskontroll i samband med användning av teknisk utrustning.
 • Ergonomi i samband med att olika arbetsuppgifter utförs.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.
 • Kurskod: NAUNAU0

  Poäng: 200

  Anordnare